GEBRUIKERSVOORWAARDEN
Wij zijn Harvon Meditaties (hierna: “wij”, “ons” of “Harvon”): de ontwikkelaar en exploitant/aanbieder van een website waarin onder andere (geleide) meditaties, muziek en andere audiovisuele content ter beschikking worden gesteld. Dit zijn de gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn wanneer jij onze website gebruikt. Het gebruik van de website start op het moment dat je de website bezoekt.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnement: een abonnement dat toegang geeft tot het bij dat abonnement omschreven deel van inhoud die via de website wordt ontsloten.
Website: een webapplicatie die via www.harvon.nl wordt aangeboden door Harvon en die door jou wordt gebruikt of die jij wil gaan gebruiken. Onderdelen ervan zijn:
 • de software die ervoor zorgt dat je er gebruik van kunt maken;
 • de inhoud, zoals (geleide) meditaties, tekst, afbeeldingen, geluid;
 • eventueel en wanneer van toepassing, de online opslag van gegevens over jouw gebruik van de applicatie;
 • alle wijzigingen van bovenstaande elementen die Harvon doorvoert waarbij wijzigingen ook aanvullingen of juist weghalen betekent.
Harvon: Harvon, statutair gevestigd te Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56767315.
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van de website en/of een abonnement bij Harvon afsluit. Als je niet volledig en onherroepelijk akkoord wenst te gaan met deze gebruikersvoorwaarden, mag je de website niet gebruiken.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 1. Harvon gaat er vanuit dat je bij de het gebruiken van de website gebruik maakt van:
  • apparatuur waarvan jij de rechten hebt om daarop software te openen en gebruiken; en
  • een account waarvan jij alle noodzakelijk accountgegevens beheert (of, als je 15 jaar of jonger bent, toestemming hebt van je ouders of voogd).
 2. Je mag de website alleen zelf gebruiken en niemand anders door middel van jouw account gebruik laten maken van de website.
 3. Je verklaart dat alle informatie die je verstrekt, of verstrekt hebt, tijdens het aanmaken van een account juist, volledig en actueel is en je zult jouw accountgegevens bijwerken om deze actueel te houden.
 4. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je je gebruikersnamen en wachtwoorden geheimhoudt. Harvon is niet aansprakelijk voor misbruik van jouw gebruikersnamen, wachtwoorden of andere middelen waarmee je je kunt identificeren wanneer je van de website gebruik maakt. Harvon mag er dus vanuit gaan dat jij de gebruiker bent die zich aanmeldt met een van jouw identificatiemiddelen en de gevolgen zijn ook voor jouw rekening. Zodra je het vermoeden hebt dat er misbruik is gemaakt van een van je identificatiemiddelen, dien je dat onmiddellijk te melden aan Harvon via de contactgegevens die in artikel 12 van deze gebruikersvoorwaarden staan vermeld.
 5. Harvon kan het aantal apparaten waarop je een account kunt gebruiken, beperken. Indien je met je account inlogt op meer dan dat aantal apparaten, dan zul je op andere apparaten automatisch worden uitgelogd. Je kunt een account altijd op één apparaat gebruiken.
 6. Je zal via de website niet op een andere wijze een account aanmaken dan door je eigen gegevens in te vullen. Je zal met name geen apparaat, script, bot, spider, crawler of andere techniek gebruiken.
 7. Het is niet toegestaan om de website of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de website te belemmeren of te verstoren, zoals bijvoorbeeld door virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code.


ARTIKEL 4 – WAT HARVON DOET

 1. Harvon zal haar best doen om je 24 uur per dag en zeven (7) dagen per week een goede website aan te bieden. Harvon kan je echter geen garanties geven:
  • er kunnen altijd (onbekende) fouten in de software zitten die wordt gebruikt. Als we fouten ontdekt hebben of zodra fouten aan ons gemeld worden, zullen we proberen om deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verhelpen. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de ernst va de fout. Je kunt een foutmelding doen door een email te verzenden naar contact@harvon.nl;
  • om de website te kunnen gebruiken heb je hardware (een tablet, laptop, telefoon, etc.) nodig en een internetverbinding (om content te downloaden/te zien). Harvon is niet verantwoordelijk voor de apparatuur die jij gebruik en ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van internet.
 2. Harvon mag haar servers tijdelijk uitzetten, bijvoorbeeld voor onderhoud aan de software of voor het installeren van upgrades of updates. Daardoor kun je dan de website niet openen en niet of maar beperkt gebruiken. Harvon zal haar uiterste best doen om de website niet tijdens piekuren stil te zetten. Harvon kan echter niet garanderen dat dat altijd zal lukken.
 3. Harvon behoudt zich het recht voor om de website te wijzigen en dus ook om bepaalde eigenschappen, inhoud en functionaliteiten van de website te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.


ARTIKEL 5 - PRIJZEN

 1. De website bevat een gratis deel en een deel dat alleen tegen betaling toegankelijk is. Een betaald abonnement kan worden aangeschaft voor de op het moment van aanschaffing door Harvon gehanteerde prijzen.
 2. Alle prijzen die Harvon communiceert (via de website / e-mail etc.) of die genoemd worden in een bestelbevestiging van Harvon zijn inclusief btw en andere verplichte belastingen of heffingen tenzij anders aangegeven.
 3. Harvon behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde aan te passen. Een prijswijziging zal ingaan op (i) het moment dat een lopend abonnement de twaalf (12) maanden overschrijdt, of, indien dat moment zich later voordoet, (ii) vijf (5) weken na de aankondiging van de prijswijziging. Als je de hogere prijs niet wilt betalen, moet je dus je abonnement opzeggen.
 4. In aanvulling op het voorgaande is Harvon gerechtigd haar prijzen eenmaal per kalenderjaar aan te passen aan het inflatiepercentage over het verstreken jaar zoals door het CBS gepubliceerd.


ARTIKEL 6 - BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Voor aanvang van het abonnement dien je de overeengekomen prijs voor de eerste periode van jouw abonnement, afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt afgesloten, over te maken aan Harvon. Afhankelijk van het soort abonnement, zal Harvon vervolgens telkens per maand of per jaar het over de volgende periode(n) verschuldigde bedrag per automatische incasso van jouw rekening af laten schrijven.
 2. Wij versturen je zeven (7) dagen voordat het bedrag voor jouw abonnement automatisch van je rekening wordt afgeschreven een vooraankondiging van de incasso per e-mail. In deze e-mail staat het te incasseren bedrag en de incassodatum.
 3. Harvon kan ook op een andere manier je betaling afspreken (bijvoorbeeld per creditcard, PayPal of anderszins).
 4. Je schiet toerekenbaar te kort als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.
 5. Als je na twee of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kan Harvon het abonnement beëindigen. Ook kan Harvon vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Ondanks de beëindiging blijf je de abonnementskosten verschuldigd tot het einde van de looptijd van je abonnement.
 6. Als je niet op tijd betaalt (daarbij hoort ook als Harvon het verschuldigde bedrag niet bij je kan incasseren), mag Harvon jou de toegang tot de website of een deel daarvan (tijdelijk) ontzeggen. Dat doet geen afbreuk aan andere rechten die Harvon jegens jou heeft op grond van de wet of deze voorwaarden.
 7. Alle datakosten die je maakt voor en door het gebruik van de website zijn voor jouw eigen rekening. Harvon adviseert je om de website zoveel mogelijk te gebruiken via (gratis) WIFInetwerken.
 8. Door Harvon uitgegeven waardebonnen, vouchers, of andere korting codes zijn nooit inwisselbaar voor geld. Eventuele kortingen kunnen alleen worden toegepast voor de aanschaf van een abonnement.


ARTIKEL 7 – DUUR, BEËINDIGING EN DE GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

 1. In de bestelbevestiging van Harvon staat hoe lang je abonnement duurt en, eventueel, van welke inhoud je gebruik kunt maken.
 2. Een abonnement dat voor een bepaalde duur is afgesloten, wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, tenzij het abonnement voortijdig is stopgezet zoals hierna beschreven in lid 4.
 3. Indien je zelf het abonnement stopzet, of wanneer Harvon je toegang tot de website opschort in geval van feitelijk of vermoedelijk onjuist gebruik, ga je ermee akkoord dat Harvon niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn en dat Harvon geen enkel bedrag dat je reeds hebt betaald zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Je kunt de overeenkomsten op ieder moment stopzetten.
 4. Je kunt je abonnement stopzetten via je account. Lukt het opzeggen niet? Dan kan onze klantenservice je helpen, stuur hiervoor een e-mail naar contact@harvon.nl.


ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Harvon verleent aan jou door middel van deze gebruikersvoorwaarden een licentie om de website te gebruiken. De website wordt dus niet aan jou verkocht of overgedragen. De licentie betreft een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de website te gebruiken zoals uiteengezet in deze gebruikersvoorwaarden.
 2. Jij verkrijgt de gebruiksrechten zoals beschreven in deze gebruikersvoorwaarden onder de voorwaarde dat jij jouw verplichtingen uit deze gebruikersvoorwaarden nakomt. Zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan eventuele rechten of rechtsmiddelen die aan Harvon toekomen op grond van de wet of deze gebruikersvoorwaarden, geeft elke tekortkoming in de nakoming van deze gebruikersvoorwaarden door jou aan Harvon het recht om jouw verdere gebruik van en/of de toegang tot de website te weigeren.
 3. De licentie is beperkt tot de rechten van intellectuele eigendom van Harvon en haar licentiegevers in de website en omvat geen andere rechten.
 4. Alle rechten die hierin niet expliciet aan jou worden verleend, zijn voorbehouden aan Harvon. Harvon behoudt zich alle rechten, titels en belangen in en op de website voor inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, octrooien, titel, codes, audiovisuele effecten, thema’s, karakters, verhalen, instellingen, illustraties, muziekwerken en morele rechten, al dan niet geregistreerd en alle toepassingen daarvan.
 5. Tenzij dwingende toepasselijke regelgeving dat uitdrukkelijk toestaat, zul je niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harvon: (i) de website commercieel exploiteren; (ii) de website, kopieën daarvan, of eventuele wachtwoorden of gebruikersnamen met betrekking op de website distribueren, leasen, in licentie geven, verkopen, verhuren, uitlenen, overdragen of anderszins aan een derde toewijzen; (iii) de website op enige wijze of via enig medium geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren of distribueren of op welke wijze dan ook decompileren, demonteren of reverse-engineeren; (iv) productinformatie, auteursrechten, intellectuele eigendom, auteursrechtvermeldingen, juridische kennisgevingen of andere labels van de oorsprong of bron van de website verwijderen, wijzigen of verbergen; (vi) de website wijzigen, verbeteren of een afgeleid werk van de website maken.


ARTIKEL 9 - PRIVACY POLICY

Harvon hecht grote waarde aan het respecteren van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. In het privacy statement van Harvon lees je meer over hoe Harvon met jouw persoonsgegevens omgaat.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Je stemt ermee in en garandeert dat jouw gebruik van de website geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, morele rechten en privacyrechten.
 2. Je stemt er hierbij mee in om Harvon en Harvons leveranciers te vrijwaren, schadeloos te stellen en te houden voor het leveren van de website aan jou en tegen alle mogelijke schade, claims, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) als gevolg van jouw gebruik van de website.
 3. Harvon heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht, om de website te updaten, upgraden of aan te passen of data of informatie die is opgeslagen in de website te veranderen of te verwijderen.
 4. Met uitzondering van schade veroorzaakt door nalatigheid of grove schuld, zal de totale aansprakelijkheid van Harvon en harvons leveranciers in geen geval de door u voor het gebruik van de website betaalde prijs overschrijden. In het geval je periodiek voor het gebruik van de website betaalt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de door jou betaalde vergoeding voor de periode waarin de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle aansprakelijkheid van Harvon en Harvons leveranciers, ongeacht de oorsprong daarvan. De beperking geldt zowel voor contractuele als niet-contractuele aansprakelijkheid.
 5. Om schade te kunnen claimen moet je die, en in ieder geval de reden dat in jouw ogen Harvon tekortschiet, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na de ontdekking daarvan melden. Artikel 6:89 BW is onverkort van toepassing.


ARTIKEL 11 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Harvon kan deze gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Indien jij niet akkoord bent met de wijzigingen, dien je ons daar binnen zeven (7) dagen na onze kennisgeving aan jou schriftelijk van op te hoogte te stellen. Harvon zal dan of beslissen dat jouw abonnement ongewijzigd wordt voortgezet of jouw abonnement beëindigen waardoor je niet langer toegang zal hebben tot de website. Indien je betaalt voor je abonnement, heb je in het laatste geval recht op teruggave van een gedeelte van het door jou betaalde bedrag dat in verhouding staat tot de tijd die jouw abonnement zonder beëindiging zou doorlopen.
 2. Indien een deel van deze gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze gebruikersvoorwaarden: die blijven gewoon gelden.
 3. Je mag je verplichtingen die uit deze gebruikersvoorwaarden voortvloeien niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harvon.
 4. Harvon mag de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met jou voortvloeien overdragen aan een derde. In het geval Harvon dat doet, mag jij de overeenkomst met Harvon beëindigen als die overdracht is aan een persoon buiten de groep van Harvon.
 5. Op alle overeenkomsten met jou, jouw abonnement en op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als er een verschil van mening ontstaan over de overeenkomst met jou, jouw abonnement of deze gebruikersvoorwaarden, dan zullen Harvon en jij eerst proberen om dat in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde Nederlandse rechter.


ARTIKEL 12 – CONTACT

Wanneer je vragen hebt over de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden, neem dan contact op met onze klantenservice via onderstaande gegevens:

E-mailadres: contact@harvon.nl
Correspondentieadres: Rode Klaverweide 14, 1706 AC, Heerhugowaard.

Versie: april 2022
 
© 2022 - 2024 - Harvon Meditaties - Alle rechten voorbehouden